Użyte w niniejszym Regulaminie nazwy oznaczają:

 1. CHECK-BOX – przycisk wyboru w kształcie małego kwadratu, który można zaznaczyć klikając nań lewym przyciskiem myszy bądź konsoli dotykowej.
 2. COOKIES – dane elektroniczne gromadzone przez przeglądarkę internetową w pamięci urządzenia, którym posługuje się Użytkownik.
 3. DNI ROBOCZE – oznaczają wszystkie dni tygodnia, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).
 4. DOSTAWCA – firma kurierska bądź operator pocztowy.
 5. KLIENT – oznacza Kupującego bądź Usługobiorcę.
 6. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)
 7. KONSUMENT – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. KONTO – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie internetowym www.prolash.pl, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu internetowego, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych, zarządzanie adresami oraz gromadzenie punktów z programu ProLash Club.
 9. KUPUJĄCY – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą towary od Sprzedawcy.
 10. LOGOWANIE – uwierzytelnianie i autoryzacja Usługobiorcy w celu uzyskania dostępu do konta w Sklepie.
 11. OTRZYMANIE TOWARU – oznacza objęcie towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 12. PRAWO POLSKIE – oznacza przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 13. PRODUKT/TOWAR – oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 14. PRZEDSIĘBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonującą czynności prawnej bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.
 15. REGULAMIN – niniejszy dokument będący wzorcem umownym, na podstawie którego zawierane są przez Sprzedawcę z Kupującymi oraz Usługobiorcami umowy sprzedaży towarów oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności określający warunki sprzedaży towarów i świadczenia usług przez Sprzedawcę oraz wypełniający wobec Użytkowników obowiązki informacyjne nałożone ustawowo na Usługodawcę.
 16. REJESTRACJA – proces zakładania Konta w Sklepie ProLash.
 17. REKLAMACJA DOTYCZĄCA TOWARU – oznacza, związane z uznaniem przez Konsumenta, że towar jest wadliwy, odstąpienie przez Konsumenta od umowy zawartej ze Sprzedawcą albo żądanie Konsumenta obniżenia ceny albo naprawy bądź wymiany towaru na nowy.
 18. REKLAMACJA USŁUGI – oznacza wszelkie roszczenia Konsumenta przysługujące mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w związku z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez Usługodawcę.
 19. SKLEP – oznacza przedsiębiorstwo posługujące się stroną internetową www.ProLash.pl w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów na odległość.
 20. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Sklepu – firmę ProGroup Artur Halbina z siedzibą przy ul. Łączącej 2 w Jankowicach (kod pocztowy: 32-551 Jankowice), posiadającą numer NIP 628-214-57-86, numer REGON 365751580, adres poczty elektronicznej: kontakt@prolash.pl
 21. TRADYCYJNA FORMA PISEMNA – oznacza dokument na nośniku papierowym zawierający własnoręczny podpis autora dokumentu.
 22. USŁUGA – oznacza czynność faktyczną podejmowaną przez Usługodawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby Usługobiorcy (sprzedaż nie jest usługą, lecz umową nazwaną stypizowaną w Kodeksie cywilnym).
 23. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usługi elektronicznej świadczonej przez Usługodawcę.
 24. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 25. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą ze strony internetowej www.ProLash.pl
 26. WYMIENIAJĄCY – podmiot wymieniający bez podania przyczyny towar zakupiony od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu.
 1. Przedmiotem działalności Sklepu www.ProLash.pl jest handel detaliczny produktami, w tym kosmetykami i akcesoriami kosmetycznymi, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu potencjalny Klient będący Konsumentem (osoba fizyczna zamierzająca dokonać rejestracji bądź zakupu w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może negocjować. Poszczególne postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują tylko w sytuacji, kiedy Klient będący Konsumentem nie podjął odnośnie nich negocjacji zanim założył Konto bądź dokonał zakupu.
 3. Klientami Sklepu mogą być zarówno Konsumenci, jak i podmioty nie będące Konsumentami.
 4. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej www.ProLash.pl podawane są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (przedsiębiorca jest zwolniony z podatku VAT).
 5. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczania towarów bez wad.
 6. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowanie właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie pozbawia jednak konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, które powszechnie obowiązuje na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 7. Wobec formy umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami mającymi miejsce zwykłego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie ma prawo obowiązujące na terytorium państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu.
 8. Wobec umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami mającymi siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają wyłącznie właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Zamówienia od Użytkowników są przyjmowane przez stronę internetową www.ProLash.pl 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
 2. W celu złożenia w Sklepie zamówienia, wypełniając dostępny on-line formularz zamówienia, Użytkownik powinien dopełnić następujących czynności:
  • zaznaczyć check-box przy oświadczeniu o akceptacji regulaminu (oświadczenie o akceptacji regulaminu nie ma dla Użytkownika będącego Konsumentem charakteru bezwzględnie wiążącego, gdyż postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw Konsumenta wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, a także nie mogą kształtować praw i obowiązków Konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy),
 1. Po zawarciu umowy sprzedaży Kupujący otrzymuje, za pośrednictwem systemu informatycznego Sklepu, wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę i potwierdzenie warunków zakupu.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca już w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia.
 3. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
  • przedpłata przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  • przedpłata szybkim przelewem za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych tpay.com
  • płatność gotówką przy odbiorze (pobranie),
 1. Na czas dostarczenia zamówionych towarów składają się: czas potrzebny na spakowanie towaru i przekazanie go kurierowi bądź pracownikowi operatora pocztowego (czas przygotowania towaru do wysyłki) oraz czas dostawy.
 2. Proces przygotowania towaru do wysyłki w przypadku wyboru szybkiej płatności online lub za pobraniem rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy sprzedaży, natomiast w przypadku wyboru płatności przelewem natychmiast po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Maksymalny czas przygotowania towaru do wysyłki wynosi 1 dzień roboczy.
 1. Szacowany czas dostawy przy wyborze przesyłki pocztowej poleconej wynosi 2 dni robocze od momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru dostawcy. Przy wyborze kuriera szacowany czas dostawy wynosi 1 dzień od  momentu przekazania przez Sprzedawcę towaru kurierowi.
 2. Sprzedawca informuje, że w przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego Kupujący ma prawo do zwrócenia się do dostarczyciela z żądaniem sporządzenia protokołu szkody w sytuacji kiedy dostarczyciel nie sporządzi protokołu szkody z własnej inicjatywy. Jeżeli Kupujący otrzyma od dostarczyciela protokół szkody, Sprzedawca zaleca zachowanie tego dokumentu i przesłanie jego kopii na adres siedziby Sprzedawcy, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia przez Sprzedawcę zgłoszonej przez Kupującego reklamacji.
 3. Dostawą zakupionych od Sprzedawcy towarów zajmuje się, w zależności od wyboru Konsumenta, firma kurierska DPD Polska Sp. z o.o. (wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod nrem KRS 0000028368, posiadająca NIP 5260204110) albo operator pocztowy Poczta Polska SA (wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nrem KRS 0000334972, posiadająca NIP 5250007313)
 4. Wysokość opłat za dostawę wyświetla się na ekranie urządzenia z którego korzysta Użytkownik w trakcie wypełniania przez Użytkownika elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronie www.ProLash.pl (przed zawarciem umowy sprzedaży). Wysokość ta odpowiada wysokości opłat za dostawę pobieranych od Sprzedawcy przez dostawców (firmę kurierską albo operatora pocztowego)oraz kosztów obsługi zamówienia.
 5. Darmowa wysyłka jest dostępna przy zamówieniu powyżej 250 zł (Poczta Polska) lub przy zamówieniu powyżej 350 zł (Kurier DPD).
 6. Przy wyborze darmowej dostawy płatności należy dokonać w opcji przelew tradycyjny lub przelew online. Opcja płatności za pobraniem jest niedostępna dla tego rodzaju dostawy.
 1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Towar powinien zostać odesłany do Sprzedającego w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu bez śladów używania wraz z dowodem zakupu i podpisanym oświadczeniem o odstąpieniu.formularz
 2. W przypadku zwrotu lub reklamacji należy skontaktować się z ProLash za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie. Podpisane oświadczenie o odstąpieniu Konsument powinien przesłać Sprzedawcy w formie pisemnej wraz ze zwracanym towarem i dowodem sprzedaży.
 3. Przy składaniu oświadczenia o odstąpieniu Konsument może posłużyć się ustawowym formularzem, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj. Formularz ten można przesłać zarówno pocztą elektroniczną na adres: kontakt@prolash.pl
  (jako plik będący załącznikiem do e-maila) jak i pocztą tradycyjną (czyli na nośniku papierowym) na adres:
  ProGroup Artur Halbina
  ul.Łącząca 2
  32-551 Jankowice
 1. Konsument zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy odesłać towar Sprzedawcy na adres:
  ProGroup Artur Halbina
  Łącząca 2
  32-551 Jankowice
 1. W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże, zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 2. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).Jeśli chodzi o umowy zawierane ze Sprzedawcą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 1. Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy. W przypadku zagubienia paragonu bądź faktury oraz nieposiadania innego dowodu zawarcia transakcji, Konsument proszony jest o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru oświadczenia w tradycyjnej formie pisemnej o zagubieniu paragonu bądź faktury.
 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.
 2. Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:
  • udostępnianie użytkownikowi sieci Internet do wglądu opisów produktów (w tym zdjęć) za pomocą strony internetowej,
  • udostępnianie użytkownikowi sieci Internet za pomocą strony internetowej www.prolash.pl formularza zamówienia,
  • umożliwianie korzystania z Konta w Sklepie.
 1. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim pkt a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej www.prolash.pl.
 2. Usługobiorca w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 2 pkt c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie do Usługodawcy wiadomości e-mail z odpowiednim żądaniem na adres kontakt@prolash.pl
 3. W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), kliknąć należy na znajdujący się na stronie internetowej www.prolash.pl przycisk z napisem „Zarejestruj się”. Następnie należy podać właściwe dane osobowe (imię, nazwisko, ulica i nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, nr telefonu, adres e-mail), utworzyć hasło do Konta i zatwierdzić wpisane dane poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Rejestruj”.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej kontakt@prolash.pl) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na adres ProGroup Artur Halbina, ul. Łącząca 2, 32-551 Jankowice).
 5. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.
 1. Zgodnie z art. 1836 Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem, Klient może złożyć do stałego mediatora wniosek o przeprowadzenie mediacji, z dołączonym dowodem doręczenia jego odpisu Sprzedawcy/Usługodawcy. Informację o listach stałych mediatorów oraz o ośrodkach mediacyjnych można uzyskać w każdym Sądzie Okręgowym. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189), w przypadku sporu pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem będącym Konsumentem, Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego o wszczęcie postępowania mediacyjnego.
 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych przez Konsumentów za pośrednictwem Sklepu internetowego ze Sprzedawcą/Usługodawcą umów jest sąd właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Jednakże zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25 Nr 110, poz. 1189) oraz rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 r. Nr 113 poz. 1214) Klient będący Konsumentem może złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Handlowym. Jednakowoż zgodnie z §15 w/w rozporządzenia wniosek taki nie jest wiążący dla Sprzedawcy/Usługodawcy (Sprzedawca/Usługodawca może, lecz nie musi zgodzić się na rozstrzygnięcie sporu przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).
 3. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z zawartych ze Sprzedawcą/Usługodawcą przez Przedsiębiorców za pośrednictwem Sklepu internetowego umów jest sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Sprzedawcy/Usługodawcy.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 5. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Promocje oraz kody rabatowe nie podlegają łączeniu z innymi promocjami, w tym rabatami.
 7. W przypadku przynależności Kupującego do grupy rabatowej (np. grupy ProLash Club VIP) różnica w cenach produktów widoczna będzie na stronie internetowej dopiero po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.
 8. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu internetowego.
 9. Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera bądź innym nośniku.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2017 r.

Przelewy w PLN:

ING Bank Śląski: 84 1050 1214 1000 0092 3712 453

ProGroup Artur Halbina

ul. Łącząca 2

32-551 Jankowice